Obsah

Odber magazínu

Obnova bytových domov s výskytom chránených živočíchov

V posledných rokoch sa vďaka rôznym dotačným programom EU výrazne zrýchlilo tempo opráv panelových domov. Predovšetkým v súvislosti s projektmi na zateplenie obalového plášťa dochádza k ničeniu úkrytov netopierov a hniezd dažďovníkov. Pokiaľ zámer nového projektu môže zasiahnuť úkryty netopierov, je potrebné mať na pamäti, že primárna snaha je zachovať stav vhodný pre netopiere aj po realizácii projektu revitalizácie domu. V niektorých prípadoch nie je zachovanie úkrytov možné, aj vtedy je však nutné postupovať tak, aby negatívny dopad na netopiere bol čo najmenší.

Legislatívna problematika

Všetky druhy netopierov vyskytujúce sa na Slovensku sú totiž chránené zákonom (v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon) a právnej ochrane podliehajú tiež netopiermi používané prirodzené úkryty – a to ako prirodzené, tak aj umelé. To poskytuje netopierom dostatočnú legislatívnu ochranu. Všetky druhy netopierov podliehajú prísnej ochrane naviac aj na základe európskej legislatívy, tzv. Smernice o stanoviskách (č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín; tzv. Smernica o biotopoch).

Rekonštrukcie domov bez problémov

Pri rekonštrukcii a zatepľovaní budov je nevyhnutné brať ohľad na výskyt dažďovníkov a netopierov. Podľa patričných zákonov, ktoré sme zmienili vyššie, je hniezdisko dažďovníkov či netopierov potrebné ohlásiť a konzultovať na príslušnom orgáne ochrany prírody. A to pred začiatkom stavebných prác.

Ako je potrebné postupovať pred začiatkom stavebných úprav bytového domu?

V prvom rade je nutné zistiť či  sa dažďovníky a netopiere v stavbe vyskytujú a túto skutočnosť zohľadniť v projektovej dokumentácii. To je veľmi dôležitý krok, či už vo vzťahu k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorú okrem stavebného úradu posudzujú tiež odbory životného prostredia alebo v súvislosti s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie.

Vo väčšine prípadov je pre zaistenie prítomnosti týchto živočíchov nevyhnutný zoologický prieskum a vypracovanie odborného posudku, čo platí predovšetkým v prípadoch netopierov, ktorí sa môžu vyskytovať v rôznych typoch úkrytov a v rôznych fázach životného cyklu v priebehu celého roka. Prieskum by mal ukázať, aké druhy netopierov sa v dome vyskytujú, v ktorom období, aké úkryty a výletové otvory používajú. Na základe konkrétnej situácie je potom odporučený najvhodnejší postup. Všetko je však nutné riešiť s dostatočným predstihom, pretože prieskum je možné spoľahlivo uskutočniť len v určitom období roka – prítomnosť dažďovníkov sa ideálne zisťuje v období hniezdenia, mimo tohto obdobia je to náročnejšie, pretože nezanechávajú takmer žiadne pobytové stopy. Podobne výskyt netopierov je vhodné zistiť v sezóne, kedy sú aktívne, naopak v priebehu zimovania je to náročnejšie (za pomoci inšpekčnej kamery). V tomto období totiž zostávajú netopiere vo svojich úkrytoch, kde upadajú do stavu hlbokej letargie (tzv. hibernácie). Pri tom sa im spomaľujú všetky životné funkcie a ich organizmus čerpá energiu iba z vopred vytvorených tukových zásob. V tomto stave zostávajú prakticky celú zimnú sezónu.

Vhodné načasovanie prác

Pre dažďovníka je z pohľadu stavebných prác najdôležitejšie načasovanie. Práce by nemali kolidovať so sezónou hniezdenia, t.j. s obdobím od 20. apríla do 10. augusta. Podobne v prípade netopierov nesmú byť stavebné práce realizované v dobe výskytu letnej kolónie s nevzletnými mláďatami alebo zimujúcimi netopiermi. Existencia letných kolónií sa z väčšej časti prekrýva s obdobím hniezdenia dažďovníkov, zimovanie spadá do obdobia približne od polovice novembra do polovice marca v závislosti na priebehu počasia v danom roku. Dôvodom pre toto načasovanie je nutnosť eliminácie rušenia živočíchov pri odchove mláďat a zaistenie prežitia hibernujúcich netopierov. Aj v prípadoch, kedy nie je možné zo závažných dôvodov vhodne načasovať stavebné práce a musia byť realizované v niektorom z uvedených kritických období, existujú určite riešenia (napr. použitie tzv. jednosmerných uzávier).

Zachovanie vetracích otvorov

Pokiaľ pri stavebných úpravách domu nedochádza k úprave vetranej strechy na nevetranú, je nutné zachovať aj po realizovaných úpravách postupne najlepšie všetky doposiaľ existujúce ventilačné prieduchy, ktoré slúžia ako výletové otvory do úkrytov za nimi ako dažďovníkom, tak aj netopierom. Pri realizácii zateplenia nesmú otvory zostať uzatvorené ani na prechodnú dobu, ale po inštalácii izolačnej vrstvy sa musia ešte v ten istý deň obnoviť. Otvory v tepelne izolačnom materiáli je nutné následne zabezpečiť proti zatekaniu zrážkovej vody medzi izolačnou vrstvou a plášťom budovy.

Zachovanie štrbinového úkrytu netopierov pri zatepľovaní

Škáry medzi panelmi a iné medzery majú byť v priebehu zatepľovania prekryté izolačnou vrstvou polystyrénu. Aj preto je možné tieto úkryty pre netopierov zachovať. Akým spôsobom? Pokiaľ je to technicky možné, inštaluje sa na  miesto kadiaľ netopiere do štrbiny prenikajú špeciálna búdka, ktorá po zateplení funguje ako tunel tepelne izolačnou vrstvou do pôvodného úkrytu medzi panelmi. K dispozícii sú rôzne typy drevo betónových búdok, ktoré majú v zadnej stene otvor alebo ju majú úplne otvorenú. Búdky sa na stenu prilepujú rovnako ako polystyrénové dosky zateplenia, prípadne sa môžu naviac upevniť pomocou na bokoch umiestnených vinklov a skrutiek. Povrch búdok sa vo finálnej fáze prekryje rovnakou fasádnou omietkou ako okolitá plocha, takže na budove nie sú vôbec nápadné, viditeľné sú iba úzke výletové otvory.

Autor: Dr. Jan Zukal
Čiastočne prevzaté z webu TZB-info.cz.