Obsah

Odber magazínu

Odborné posudky na chránené živočíchy

Všetky druhy vtákov a netopierov sú zákonom chránené (okrem mestských holubov) a preto treba aj pri obnove bytových domov dbať na ich ochranu. Viaceré druhy sú ohrozené alebo zraniteľné a ich populácie sa znižujú. V južnom Anglicku napr. stratili za posledných 12 rokov kvôli rekonštrukciám budov polovicu dážďovníkov tmavých. V Západnej Európe  sa v mestách už prestávajú vyskytovať dokonca aj vrabce a tento trend je pozorovateľný už aj u nás. Ak nejaký druh vyhynie, už nie sme schopní ho privolať opäť k životu, preto má každý druh svoju hodnotu.

Chránené sú aj hniezdiská vtákov alebo miesta ich odpočinku aj v čase keď sa tam nevyskytujú (napr. hniezdiská sťahovavých druhov). Podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť prírodu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením. Pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a tieto opatrenia zapracovať aj do projektov. Podľa skúsenosti až na cca 90% bytových domov sa vyskytujú vtáky alebo netopiere a preto je dobré už v procese prípravy na obnovu bytového domu si dať vypracovať aj posudok na chránené živočíchy odborne spôsobilej osobe – ekologickému konzultantovi.

V posudku je uvedené aké druhy chránených živočíchov  sa na budove vyskytujú, na ktorých miestach a v akom období. Navrhne sa postup a opatrenia ako realizovať obnovu domu tak, aby bol dodržaný Zákon o ochrane prírody a krajiny. Ideálne je zachovať pôvodné hniezdiská, pretože viaceré druhy sú verné svojim hniezdiskám. Existuje už mnoho vhodných technických riešení, ktoré je možné použiť pri obnove bytových domov. Ak nie je technicky možné zachovať pôvodné hniezdiská, na vhodnom mieste sa navrhne inštalácia špeciálnych búdok vhodných pre zatepľovacie systémy. Odborný posudok na chránené živočíchy môže tiež urýchliť vybavovanie stavebného povolenia, pretože stavebný úrad aj orgán ochrany prírody a krajiny už majú v posudku k dispozícii všetky potrebné informácie.

Odborný posudok na chránené živočíchy môže tiež urýchliť vybavovanie stavebného povolenia, pretože stavebný úrad aj orgán ochrany prírody a krajiny už majú v posudku k dispozícii všetky potrebné informácie.

Projekčná kancelária

Pokiaľ dažďovník alebo iné druh chráneného živočícha v dome skutočne hniezdil, je nutné informovať projekčnú kanceláriu, ktorá túto skutočnosť zapracuje do projektovej dokumentácie. Tu veľa záleží na výsledku tepelného auditu (ktorého spracovanie je napr. podmienkou k udeleniu dotácie). Ten skonštatuje, či strecha domu zostane vetraná alebo kvôli dosiahnutej priaznivej tepelnej bilancie prejde na režim strechy nevetranej. V praxi to znamená, že je nevyhnutné tepelnú izoláciu vyplniť dutinami pod strechou, nie však zaslepiť ventilačné prieduchy, ktoré dutiny odvetrávajú. Tie môžu po patričnej úprave slúžiť dažďovníkom ďalej a pritom neznižovať účinnosť zateplenia.

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na náš kontakt info@prenasdom.sk